Všeobecné podmienky

Prevádzka stránok a emailov je bezplatná. Podmienkou pre spustenie prevádzky je registrácia novej domény druhej úrovne prostredníctvom nášho formulára alebo prevod existujúcej domény k nášmu registrátorovi takisto pomocou nášho objednávkového formulára. Akceptujeme len domény, pre ktoré je registrátorom náš partner WY. Registrácia domén je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Faktúru za registráciu domény je nutné uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti. V prípade porušenia týchto podmienok si freeserver.sk vyhradzuje právo doménu okamžite vymazať zo servera bez predošlého upozornenia a bez možnosti obnovy dát.

Poskytovateľ

Združenie pre podporu podnikania na internete so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 82109 Bratislava,
IČO: 50959191 je prevádzkovateľom stránky www.freeserver.sk a služieb s ňou spojených.

Objednávateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa spojené so stránkou freeserver.sk.

Všeobecné ustanovenia

Služby ponúkané na www.freeserver.sk sú určené pre podnikateľské subjekty nie staršie ako 3 roky a s ročným obratom menej ako 1 milión €. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky na stránke www.freeserver.sk. Predmetom zmluvného vzťahu je sprostredkovanie registrácie alebo prevodu domény zvolenej Objednávateľom a bezplatné poskytovanie webhostingových služieb zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa. V prípade odoslania nepravdivých údajov v elektronickej objednávke je Poskytovateľ oprávnený objednanú službu zrušiť. Poskytovateľ si môže od Objednávateľa vyžiadať doplňujúce údaje pre overenie jeho identity. Ak na základe takejto žiadosti Objednávateľ nedodá pravdivé identifikačné údaje, Poskytovateľ je oprávnený objednanú službu okamžite zrušiť.

Na serveri je zakázané:

 • prevádzkovať stránky typu chat (online živá diskusia)
 • prevádzkovať erotické stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
 • prevádzkovať warez stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
 • umiestňovať súbory nad 5MB na download
 • umiestňovať video a audio súbory nad 1MB na download (.avi, .mpg, .mp3 atď.)
 • rozposielať nevyžiadané emaily (spam)
 • umiestňovať stránky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť servera alebo užívateľov, ktorí na ňom prevádzkujú www stránky
 • prevádzkovať web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom Slovenskej republiky (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov)

Takýto obsah bude zo servera odstránený bez upozornenia.

Technické podmienky a obmedzenia služby:

 • Objednávateľ má k dispozícii priestor 2GB pre www stránky, databázy a emaily
 • počet databáz a emailov nie je obmedzený
 • databázy sú dostupné len z web servera Objednávateľa
 • jeden používateľ je limitovaný na 30 súčasných konekcií na databázu
 • SMTP server vyžaduje overenie heslom
 • prichádzajúce i odchádzajúce emaily sú kontrolované antivírovým programom
 • prichádzajúce ani odchádzajúce emaily nesmú obsahovať prílohy typu (.com, .bat, .exe, .pif, .lnk, .scr, .vbs, .avi, .mpg, .mov, .mp3, .wav)
 • prichádzajúce emaily sú kontrolované antispam filtrom, ktorý blokuje servery nachádzajúce sa v medzinárodných spam zoznamoch
 • v jednom momente je možné len jedno pripojenie na ftp server
 • neposkytujeme shell prístup
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať upgrade softvéru servera na najnovšie verzie
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti aktivovať pridávanie podčiarovej jednoriadkovej správy do odoslaných a prijatých emailových správ o tom, že daná správa bola doručená prostredníctvom servera www.freeserver.sk.
 • Objednávateľ je povinný akékoľvek osobné údaje ukladať na servery Poskytovateľa len v kryptovanej podobe

Ceny a podmienky platby

Cenník registračných poplatkov je verejne dostupný na www stránkach Poskytovateľa. Registrácia doménového mena je Poskytovateľom, prostredníctvom partnera Webglobe – Yegon s.r.o. (ďalej WY), vykonaná až po prijatí platby od Objednávateľa. Platba za registráciu domény a samotná registrácia domény sa riadi obchodnými podmienkami partnera WY.

Zodpovednosť za škody

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah ani technickú správnosť stránok vystavených Objednávateľom na serveroch Poskytovateľa. Táto zodpovednosť je priamo na Oblednávateľovi, ktorý stránky na server umiestnil.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedostupnosťou serverov, stránok, databáz alebo emailov Objednávateľa.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zmazaním súborov, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo úplným zrušením objednanej služby, ktorá je v rozpore s týmito VOP.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním elektronickej objednávky na www.freeserver.sk Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytne tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu, s výnimkou poskytnutia osobných údajov Objednávateľa partnerovi WY za účelom registrácie objednaného doménového mena.

Platnosť pravidiel

Pravidlá začínajú platiť dňom ich zverejnenia, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a zaväzuje sa že o takejto zmene bude všetkých užívateľov informovať emailom na ich kontaktnú adresu aspoň 14 dní pred vstupom nových pravidiel do platnosti.