Všeobecné podmienky

Prevádzka stránok a emailov je bezplatná. Podmienkou pre spustenie prevádzky je registrácia novej domény druhej úrovne prostredníctvom nášho formulára alebo prevod existujúcej domény k nášmu registrátorovi takisto pomocou nášho objednávkového formulára. Akceptujeme len domény, pre ktoré je registrátorom náš partner WY. Registrácia domén je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Faktúru za registráciu domény je nutné uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti. V prípade porušenia týchto podmienok si freeserver.sk vyhradzuje právo doménu okamžite vymazať zo servera bez predošlého upozornenia a bez možnosti obnovy dát.

Na serveri je zakázané:

 • prevádzkovať stránky typu chat (online živá diskusia)
 • prevádzkovať erotické stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
 • prevádzkovať warez stránky, vrátane zoznamov/katalógov takýchto stránok
 • umiestňovať súbory nad 5MB na download
 • umiestňovať video a audio súbory nad 1MB na download (.avi, .mpg, .mp3 atď.)
 • rozposielať nevyžiadaný email
 • umiestňovať stránky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť servera alebo užívateľov, ktorí na ňomprevádzkujú www stránky

Takýto obsah bude zo servera odstránený bez upozornenia.

Technické podmienky a obmedzenia služby:

 • užívateľ má k dispozícii priestor 2GB pre www stránky, databázy a email
 • počet databáz a emailov nie je obmedzený
 • databázy sú dostupné len z web servera užívateľa
 • jeden užívateľ je limitovaný na 30 súčasných konekcií na databázu
 • SMTP server požaduje overenie heslom
 • prichádzajúce i odchádzajúce emaily sú kontrolované antivírovým programom
 • prichádzajúce ani odchádzajúce emaily nesmú obsahovať prílohy typu (.com, .bat, .exe, .pif, .lnk, .scr, .vbs, .avi, .mpg, .mov, .mp3, .wav)
 • prichádzajúce emaily prechádzajú antispam filtrom, ktorý blokuje servery nachádzajúce sa v medzinárodných spam zoznamoch, takéto správy nebudú prijaté z jednej IP adresy
 • je možné naraz len jedno pripojenie na ftp server
 • neposkytujeme shell prístup
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať upgrade softvéru servera na najnovšie verzie
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti aktivovať pridávanie podčiarovej jednoriadkovej správy o tom, že daná správa bola doručená prostredníctvom servera www.freeserver.sk do odoslaných i prijatých emailových správ. O tejto zmene budu užívatelia vopred upovedomení.

Zodpovednosť za škody:

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah ani technickú správnosť stránok vystavených na našich serveroch. Táto zodpovednosť je priamo na užívateľovi, ktorý stránky na server umiestnil.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedostupnosťou serverov, stránok, databáz alebo emailov užívateľov.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zmazaním súborov, ktoré sú v rozpore s pravidlami prevádzky alebo úplným zrušením prevádzky užívateľa, ktorý pravidlá prevádzky porušil.

Ochrana osobných údajov:

Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie poskytnuté zákazníkom prostredníctvom bjednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Platnosť pravidiel:

Pravidlá začínajú platiť dňom ich zverejnenia, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a zaväzuje sa že o takejto zmene bude všetkých užívateľov informovať emailom na ich kontaktnú adresu aspoň 14 dní pred vstupom nových pravidiel do platnosti.

Freeserver prechádza pod Webglobe